REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI
din 15 martie 2006
privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul
transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr.
2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului
(Text cu relevanţă pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,
având în vedere propunerea Comisiei1,
având în vederea avizul Comitetului Economic şi Social2,
după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3, având în vedere
proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005,
întrucât:
(1) În domeniul transporturilor rutiere, Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din
20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind
transportul rutier4 urmărea să armonizeze condiţiile de concurenţă între modurile de
transport terestru, în special în ceea ce priveşte sectorul transportului rutier şi
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a siguranţei rutiere. Progresele realizate în aceste
domenii ar trebuie să fie menţinute şi extinse.
(2) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002
privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de
transport rutier5 impune statelor membre adoptarea de măsuri care să limiteze durata de
lucru maximă săptămânală a lucrătorilor mobili.
(3) S-au întâmpinat dificultăţi în uniformitatea interpretării, aplicării, executării şi
controlului în toate statele membre ale anumitor dispoziţii ale Regulamentului (CEE) nr.
3820/85 referitoare la durata de condus, pauzele şi perioadele de repaus pe care trebuie
să le respecte conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere naţionale şi
1 JO C 51 E, 26.2.2002, p. 234.
2 JO C 221, 17.9.2002, p. 19.
3 Avizul Parlamentului European din 14 ianuarie 2003 (JO C 38 E, 12.2.2004, p. 152), poziţia comună a
Consiliului din 9 decembrie 2004 (JO C 63 E, 15.3.2005, p. 11) şi poziţia Parlamentului European din 13 aprilie
2005 (JO C 33 E, 9.2.2006, p. 425). Rezoluţia legislativă a Parlamentului din 2 februarie 2006 şi Decizia
Consiliului din 2 februarie 2006.
4 JO L 370, 31.12.1985, p. 1, regulament, astfel cum a fost modificat prin Directiva 2003/59/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4).
5 JO L 80, 23.3.2002, p. 35.
internaţionale în interiorul Comunităţii, din cauza caracterului general al termenilor în
care sunt redactate aceste norme.
(4) Este de dorit ca aceste dispoziţii să fie aplicate în mod eficient şi uniform pentru ca să
fie îndeplinite obiectivele vizate şi să nu se discrediteze aplicarea normelor. În
consecinţă, este necesar să se stabilească o serie de norme mai clare şi mai simple care
vor fi uşor de înţeles, de interpretat şi de aplicat de către sectorul transporturilor rutiere
şi de către autorităţile responsabile cu aplicarea acestora.
(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament în ceea ce priveşte condiţiile de lucru nu ar
trebui să aducă atingere dreptului partenerilor sociali de a stabili dispoziţii mai
favorabile lucrătorilor prin contracte colective de muncă sau în alt mod.
(6) Este necesar să fie definit clar domeniul de aplicare a prezentului regulament prin
precizarea principalelor categorii de vehicule vizate.
(7) Prezentul regulament ar trebui să se aplice transporturilor rutiere efectuate fie exclusiv
în interiorul Comunităţii, fie între Comunitate, Elveţia şi ţările părţi la Acordul privind
Spaţiul Economic European.
(8) Acordul european privind munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi
rutiere internaţionale din 1 iulie 1970 (denumit în continuare „AETR”), astfel cum a fost
modificat, ar trebui să se aplice în continuare transporturilor rutiere de mărfuri sau de
călători efectuate de vehicule înmatriculate într-un stat membru sau într-o ţară care este
parte contractantă la AETR, pe întregul traseu, adică atât partea situată între Comunitate
şi o ţară terţă, alta decât Elveţia, cât şi ţările care sunt părţi contractante la Acordul
privind Spaţiul Economic European, cât şi partea care traversează teritoriul unei astfel
de ţări. Este esenţial să se modifice AETR cât mai repede, ideal în următorii doi ani de
la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în vederea punerii în conformitate a
dispoziţiilor acestuia cu prezentul regulament.
(9) În cazul transporturilor rutiere efectuate de vehicule înmatriculate într-o ţară terţă care
nu este parte la AETR, dispoziţiile AETR ar trebui aplicate părţii de traseu care se
efectuează în interiorul Comunităţii sau în interiorul ţărilor care sunt părţi la AETR.
(10) Dat fiind faptul că obiectul AETR intră în domeniul de aplicare a prezentului
regulament, competenţa de negociere şi de încheiere a acordului respectiv aparţine
Comunităţii.
(11) În cazul în care o modificare a normelor comunitare interne în domeniul respectiv
necesită o modificare corespunzătoare a AETR, statele membre ar trebui să-şi unească
eforturile pentru a obţine această modificare cât mai curând, în conformitate cu
procedura prevăzută în AETR.
(12) Lista scutirilor ar trebui actualizată pentru a ţine seama de evoluţia sectorului
transportului rutier pe parcursul ultimilor nouăsprezece ani.
(13) Toţi termenii cheie ar trebui definiţi în mod complet pentru a facilita interpretarea şi a
garanta aplicarea uniformă a prezentului regulament. De asemenea, este necesar să se
prevadă asigurarea unei interpretări şi aplicări uniforme a prezentului regulament de
către autorităţile de control naţionale. Definirea termenului „săptămână” care figurează
în prezentul regulament nu ar trebui să împiedice conducătorul auto să înceapă
săptămâna de lucru în oricare zi a săptămânii.
(14) Pentru a garanta eficienţa executării, este indispensabil ca autorităţile competente să fie
în măsură, la efectuarea controalelor rutiere şi, după o perioadă de tranziţie, să se
asigure că s-au respectat perioadele de şofat şi de repaus din ziua respectivă şi din
ultimele douăzeci şi opt de zile.
(15) Este necesar ca normele de bază referitoare la duratele de condus să fie clarificate şi
simplificate pentru a permite controlul uniform şi eficient al aplicării acestora cu
ajutorul tahografului digital, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al
Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatul de înregistrare în transportul rutier1
şi prezentul regulament. Prin urmare, prin intermediul unui comitet permanent,
autorităţile împuternicite cu asigurarea respectării prezentului regulament în statele
membre ar trebui să facă toate eforturile pentru a ajunge la o interpretare comună a
aplicării acestuia.
(16) S-a constatat că dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 permiteau programarea
perioadelor de şofat şi de repaus zilnice astfel încât conducătorul auto putea fi în situaţia
de a conduce o perioadă prea lungă fără a lua o pauză completă, ceea ce avea ca rezultat
diminuarea siguranţei rutiere şi deteriorarea condiţiilor de lucru ale conducătorilor. În
consecinţă, este necesar să se asigure ca fracţionarea pauzelor să nu ducă la abuzuri.
(17) Prezentul regulament urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru lucrătorii cărora
li se aplică, precum şi îmbunătăţirea siguranţei rutiere în general. Acesta urmăreşte
realizarea acestui obiectiv în special prin dispoziţiile referitoare la durata maximă de
condus pe zi, pe săptămână şi pe o perioadă de două săptămâni consecutive, prin
dispoziţia care obligă un conducător auto să ia o perioadă de repaus săptămânal
normală, cel puţin o dată pe o perioadă de două săptămâni consecutive, şi prin
dispoziţiile care prevăd că în nici un caz o perioadă de repaus zilnic nu poate fi mai
mică decât o perioadă neîntreruptă de nouă ore. Acest ansamblu de dispoziţii garantează
un repaus corespunzător şi, luând în considerare şi experienţa dobândită în ultimii ani în
domeniul aplicării normelor, nu mai este necesar un sistem de compensaţie pentru
perioadele de repaus zilnic reduse.
(18) Un mare număr de transporturi rutiere în interiorul Comunităţii includ un traseu parcurs
pe feribot sau în tren. În consecinţă, ar trebui stabilite dispoziţii clare şi corespunzătoare
în ceea ce priveşte perioadele de repaus zilnic şi de pauză în acest tip de traseu.
(19) În vederea intensificării transporturilor internaţionale de mărfuri şi de călători, ar trebui
ca, în interesul siguranţei rutiere şi al unei mai bune desfăşurări a controalelor rutiere şi
a controalelor efectuate în spaţiile întreprinderilor, perioadele de şofat şi de repaus şi
pauzele începute în alte state membre sau în ţări terţe să fie luate în considerare şi să se
stabilească dacă normele relevante au fost respectate în totalitate şi în mod corect.
(20) Principiul responsabilităţii întreprinderilor de transport ar trebui extins cel puţin la
întreprinderile de transport care sunt persoane juridice sau fizice şi nu ar trebui să
excludă dreptul de acţiune împotriva persoanelor fizice care ar fi autorii, instigatorii sau
complicii unei încălcări a prezentului regulament.
1 JO L 370, 31.12.1985, p. 8, regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr.
432/2004 al Comisiei (JO L 71, 10.3.2004, p. 3).
(21) Conducătorii auto care lucrează pentru mai multe întreprinderi de transport trebuie să
furnizeze fiecăreia dintre acestea informaţiile de care au nevoie pentru asumarea
răspunderilor în cadrul prezentului regulament.
(22) În vederea promovării progresului social şi a îmbunătăţirii siguranţei rutiere, fiecare stat
membru ar trebui să-şi păstreze dreptul de a adopta anumite măsuri corespunzătoare.
(23) Derogările naţionale ar trebui să reflecte schimbările intervenite în sectorul transportului
rutier şi să se limiteze la elementele care nu sunt supuse în prezent concurenţei.
(24) Statele membre ar trebui să stabilească norme pentru vehiculele utilizate pentru
transportul călătorilor prin servicii regulate pe un traseu care nu depăşeşte 50 km.
Aceste norme ar trebuie să asigure o protecţie corespunzătoare în ceea ce priveşte
perioada de şofat permisă şi pauzele şi perioadele de repaus obligatorii.
(25) În vederea unei bune aplicări a prezentului regulament, este necesar ca serviciile
regulate de transport de călători, naţionale şi internaţionale să fie controlate printr-un
dispozitiv standard de înregistrare.
(26) Statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancţiunile pentru încălcarea
prezentului regulament şi să se asigure că acestea sunt aplicate. Aceste sancţiuni trebuie
să aibă un caracter efectiv, proporţionat, disuasiv şi nediscriminatoriu. De asemenea,
posibilitatea de imobilizare a vehiculului în caz de încălcare gravă ar trebui să figureze
pe scara comună a măsurilor pe care statele membre le pot aplica. Dispoziţiile
prezentului regulament referitoare la sancţiuni sau la proceduri nu aduc atingere
normelor naţionale referitoare la sarcina probei.
(27) În vederea asigurării unei aplicări clare şi efective, este necesar să se stabilească
dispoziţii uniforme referitoare la răspunderea întreprinderilor de transport şi a
conducătorilor auto pentru încălcarea prezentului regulament. Această răspundere poate
duce, după caz, la sancţiuni penale, civile sau administrative în statele membre.
(28) Dat fiind faptul că obiectul prezentului regulament, adică stabilirea de norme
comunitare clare referitoare la perioadele de şofat, pauzele şi perioadele de repaus ale
conducătorilor auto, nu poate fi realizat în mod corespunzător de către statele membre,
şi, în consecinţă, poate fi mai bine realizat, având în vedere necesitatea unei acţiuni
coordonate, la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu
principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul
proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la articolul respectiv, prezentul regulament nu
depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.
(29) Este necesar să fie adoptate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de
stabilire a procedurilor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei1.
(30) Având în vedere că Directiva 2003/59/CE2 cuprinde dispoziţii referitoare la vârsta
minimă a conducătorilor auto, care trebuie transpuse până în 2009, prezentul regulament
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
2 Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 referitoare la calificarea
iniţială şi la formarea continuă a conducătorilor de anumite vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau
de călători, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului, precum şi Directiva 91/439/CEE a

Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la perioadele de şofat, de repaus şi la
pauzele care trebuie respectate de către conducătorii auto ce asigură transportul rutier de
mărfuri şi de călători în vederea armonizării condiţiilor de concurenţă între modurile de
transport terestru, în special în ceea ce priveşte sectorul rutier, şi a îmbunătăţirii condiţiilor de
lucru şi a siguranţei rutiere. De asemenea, prezentul regulament prevede promovarea unor mai
bune practici de control şi de aplicare a normelor de către statele membre şi a unor metode
mai bune de lucru în sectorul transportului rutier.
Articolul 2
(1) Prezentul regulament se aplică transportului rutier:
(a) de mărfuri cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă
maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone sau
(b) de călători cu vehicule care sunt construite sau amenajate în mod permanent pentru a
putea asigura transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul, şi care
sunt destinate acestui scop.
(2) Prezentul regulament se aplică, indiferent de ţara de înmatriculare a vehiculului,
transporturilor rutiere efectuate:
(a) exclusiv în interiorul Comunităţii sau
(b) între Comunitate, Elveţia şi ţările părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European.
(3) AETR se aplică, în locul prezentului regulament, operaţiunilor de transport internaţional
efectuate în parte în afara zonelor prevăzute la alineatul (2), pentru:
(a) vehiculele înmatriculate în Comunitate sau în ţările care sunt părţi la AETR, pentru tot
traseul;
(b) vehiculele înmatriculate într-o ţară terţă care nu este parte AETR, numai pentru acea
parte a traseului situată pe teritoriul Uniunii Europene sau al ţărilor care sunt părţi
AETR.
Dispoziţiile AETR ar trebui armonizate cu cele ale prezentului regulament astfel încât
dispoziţiile principale ale prezentului regulament să se aplice, prin intermediul AETR, acestor
vehicule pentru toată partea traseului care se efectuează în interiorul Comunităţii.
Articolul 3
Prezentul regulament nu se aplică transporturilor rutiere efectuate de:
(a) vehicule utilizate pentru transportul de călători prin servicii regulate, traseul liniei
nedepăşind 50 km;
(b) vehicule a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;
(c) vehicule utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri
şi forţele responsabile cu menţinerea ordinii publice sau închiriate de acestea fără
conducător auto, atunci când transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi
se efectuează sub controlul acestora;
(d) vehicule, inclusiv cele utilizate pentru transportul necomercial de ajutor umanitar,
utilizate în situaţii de urgenţă sau în operaţiuni de salvare;
(e) vehicule specializate folosite în misiuni medicale;
(f) vehicule specializate pentru depanări care acţionează pe o rază de 100 km de la baza de
staţionare;
(g) vehicule de încercări rutiere pentru îmbunătăţire tehnologică, reparaţii sau întreţinere,
precum şi vehicule noi sau transformate care nu au fost încă puse în circulaţie;
(h) vehicule sau un ansamblu de vehicule cu o masă maximă autorizată care să nu
depăşească 7,5 tone utilizate pentru transporturi de mărfuri în scopuri necomerciale;
(i) vehicule comerciale, care au caracter istoric, în conformitate cu legislaţia statului
membru în care sunt conduse, şi care sunt utilizate pentru transportul de călători sau de
mărfuri în scopuri necomerciale.
Articolul 4
În sensul prezentului regulament, se înţelege prin:
(a) „transport rutier”: orice deplasare efectuată, în totalitate sau parţial, pe drumurile
deschise utilizării publice de către un vehicul, gol sau încărcat, folosit pentru transportul
călătorilor sau al mărfurilor;
(b) „vehicul”: un autovehicul, un tractor, o remorcă, o semiremorcă sau o combinaţie de
aceste vehicule, definite după cum urmează:
– „autovehicul”: orice vehicul prevăzut cu un sistem mecanic de autopropulsie care
circulă pe un drum public, altul decât cel care se deplasează în permanenţă pe
şine, şi care este utilizat în mod normal pentru transportul de călători sau de
mărfuri;
– „tractor”: orice vehicul prevăzut cu un sistem mecanic de autopropulsie care
circulă pe un drum public, altul decât cel care se deplasează în permanenţă pe
şine, şi care este proiectat în mod special pentru a trage, împinge sau acţiona
remorci, semiremorci, utilaje sau maşini;
– „remorcă”: orice vehicul proiectat pentru a fi cuplat la un autovehicul sau la un
tractor;
– „semiremorcă”: o remorcă fără osia din faţă, cuplată astfel încât o parte
substanţială din greutatea sa şi din cea a încărcăturii sale să fie suportată de tractor
sau de autovehicul;
(c) „conducător auto”: persoana care conduce vehiculul, chiar şi pentru o scurtă perioadă de
timp, sau care se află la bordul unui vehicul în cadrul serviciului său pentru a-l putea
conduce, în cazul în care este necesar;
(d) „pauză”: orice perioadă în care conducătorul nu are dreptul să conducă sau să efectueze
alte munci şi care trebuie să-i permită numai să se odihnească;
(e) „altă muncă”: orice activitate, cu excepţia şofatului, definită ca timp de lucru la articolul
3 litera (a) din Directiva 2002/15/CE, inclusiv orice activitate desfăşurată pentru acelaşi
sau un alt angajator din sectorul transportului sau din alt sector;
(f) „repaus”: orice perioadă neîntreruptă pe parcursul căreia conducătorul auto poate
dispune liber de timpul său;
(g) „perioadă de repaus zilnic”: partea unei zile în timpul căreia conducătorul auto poate
dispune liber de timpul său şi care poate fi o „perioadă de repaus zilnic normală” sau o
„perioadă de repaus zilnic redusă”:
–„perioadă de repaus zilnic normală”: orice perioadă de repaus de cel puţin unsprezece
ore. De asemenea, această perioadă de repaus zilnic normală poate fi luată în două
tranşe, din care prima trebuie să fie o perioadă neîntreruptă de cel puţin trei ore şi a
doua, o perioadă neîntreruptă de cel puţin nouă ore;
–„perioadă de repaus zilnic redusă”: orice perioadă de repaus de cel puţin nouă ore, dar
mai puţin de unsprezece ore;
(h) „perioadă de repaus săptămânal”: o perioadă săptămânală în timpul căreia un
conducător auto poate dispune liber de timpul său şi care poate fi o „perioadă de repaus
săptămânal normală” sau o „perioadă de repaus săptămânal redusă”:
–„perioadă de repaus săptămânal normală”: orice perioadă de repaus de cel puţin
patruzeci şi cinci de ore;
–„perioadă de repaus săptămânal redusă”: orice perioadă de repaus de mai puţin de
patruzeci şi cinci de ore, care poate fi redusă la minimum douăzeci şi patru de ore
consecutive, sub rezerva condiţiilor menţionate la articolul 8 alineatul (6);
(i) „săptămână”: perioada cuprinsă între ora 00.00 a zilei de luni şi ora 24.00 a zilei de
duminică;
(j) „durată de condus”: durata activităţii de condus înregistrată:
–automat sau semiautomat de aparatul de înregistrare definit în anexa I şi în anexa I B
la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 sau
–manual, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr.
3821/85;
(k) „durată zilnică de condus”: durata totală de condus acumulată între sfârşitul unei
perioade de repaus zilnic şi începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o
perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămânal;
(l) „durată de condus săptămânală”: durata de condus totală, acumulată în timpul unei
săptămâni;
(m) „masă maximă autorizată”: masa maximă autorizată de operare a unui vehicul, complet
încărcat;
(n) „servicii regulate de transport călători”: serviciile de transport naţionale şi
internaţionale, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 684/92
al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul
internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul1
;
(o) „conducere în echipaj”: situaţia în care, pe parcursul unei perioade de condus cuprinsă
între două perioade de repaus zilnice consecutive sau între o perioadă de repaus zilnic şi
o perioadă de repaus săptămânal, se află cel puţin doi conducători la bordul vehiculului
pentru a asigura şofatul. Pe parcursul primei ore de conducere în echipaj, prezenţa altui
conducător sau a altor conducători este facultativă, dar ea este obligatorie pentru restul
perioadei.
(p) „întreprindere de transport”: price persoană fizică sau juridică, orice asociaţie sau grup
de persoane fără personalitate juridică, cu scop lucrativ sau nu, sau orice organism
public cu personalitate juridică sau dependent de o autoritate cu personalitate juridică ce
efectuează transporturi rutiere în contul altcuiva sau în contul său;
(q) „perioadă de şofat”: durata de şofat cumulată între momentul în care conducătorul se
aşază la volan după o perioadă de repaus sau o pauză şi momentul în care începe o
perioadă de repaus sau o pauză. Perioada de şofat poate fi continuă sau fragmentată.
CAPITOLUL II
ECHIPAJE, DURATE DE ŞOFAT, PAUZE ŞI TIMP DE REPAUS
Articolul 5
(1) Vârsta minimă a conducătorilor este de optsprezece ani.
(2) Vârsta minimă a celui de-al doilea conducător este stabilită la optsprezece ani. Cu toate
acestea, statele membre pot reduce vârsta minimă a celui de-al doilea conducător la
şaisprezece ani, cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:
(a) transportul rutier se efectuează în interiorul unui stat membru pe o rază de cincizeci de
km de la baza de staţionare a vehiculului şi pe teritoriul unităţilor administrative locale
al căror centru se află pe această rază;
(b) limita de vârstă este redusă în scop de formare profesională şi
(c) măsura este conformă cu limitele impuse de legislaţia naţională a statului membru
privind ocuparea forţei de muncă.
Articolul 6
(1) Durata de condus zilnică nu depăşeşte nouă ore.
Cu toate acestea, durata de condus zilnică poate fi prelungită la maximum zece ore, dar nu
mai mult de două ori pe parcursul săptămânii.
JO L 74, 20.3.1992, p. 1, regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.
(2) Durata de condus săptămânală nu depăşeşte cincizeci şi şase de ore şi nici nu generează
o depăşire a duratei maxime de lucru săptămânale stabilită de Directiva 2002/15/CE.
(3) Durata de condus totală acumulată nu trebuie să depăşească nouăzeci de ore pe
parcursul a două săptămâni consecutive.
(4) Duratele de condus zilnice şi săptămânale cuprind toate duratele de condus înregistrate
pe teritoriul Comunităţii sau al unei ţări terţe.
(5) Un conducător auto înregistrează ca altă muncă orice perioadă, astfel cum este definită
la articolul 4 litera (e), precum şi orice perioadă petrecută pentru conducerea unui vehicul
utilizat pentru operaţiuni comerciale care nu intră în domeniul de aplicare a prezentului
regulament şi înregistrează orice perioadă de disponibilitate, astfel cum este definită la
articolul 15 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, de la ultima perioadă
de repaus zilnic sau săptămânal. Această înregistrare se face manual pe o foaie de înregistrare,
pe un imprimat scos sau cu ajutorul funcţiei de introducere manuală de date oferită de aparatul
de înregistrare.
Articolul 7
După o perioadă de patru ore şi jumătate de condus, conducătorul trebuie să facă o pauză
neîntreruptă de cel puţin patruzeci şi cinci de minute, exceptând cazul în care îşi începe o
perioadă de repaus.
Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză de cel puţin cincisprezece minute urmată de o
pauză de cel puţin treizeci de minute, pauze intercalate pe parcursul perioadei de conducere
astfel încât să respecte dispoziţiile primului paragraf.
Articolul 8
(1) Conducătorul respectă perioadele de repaus zilnic şi săptămânal.
(2) Pe parcursul fiecărei perioade de douăzeci şi patru de ore de după perioada de repaus
zilnic sau săptămânal, conducătorul trebuie să efectueze o nouă perioadă de repaus zilnic.
În cazul în care perioada de repaus zilnic care intră în această perioadă de douăzeci şi patru de
ore este de cel puţin nouă ore, dar mai puţin de unsprezece ore, perioada respectivă de repaus
zilnic este considerată perioadă de repaus zilnic redusă.
(3) O perioadă de repaus zilnic se poate prelungi pentru a deveni perioadă de repaus
săptămânal normală sau perioadă de repaus săptămânal redusă.
(4) Un conducător nu poate efectua mai mult de trei perioade de repaus zilnic reduse între
două perioade de repaus săptămânal.
(5) Prin derogare de la alineatul (2), atunci când vehiculul este condus de un echipaj, un
conducător trebuie să fi efectuat o nouă perioadă de repaus zilnic de cel puţin nouă ore pe
parcursul celor treizeci de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămânal.
(6) Pe parcursul a două săptămâni consecutive, un conducător trebuie să efectueze cel
puţin:
– două perioade de repaus săptămânal normale sau
– o perioadă de repaus săptămânal normală şi o perioadă de repaus săptămânal redusă de
cel puţin douăzeci şi patru de ore. Cu toate acestea, reducerea se compensează cu o
perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfârşitul celei de-a treia
săptămâni care urmează săptămânii în discuţie.
O perioadă de repaus săptămânal începe până la sfârşitul a şase perioade de douăzeci şi patru
de ore de la perioada de repaus săptămânal precedentă.
(7) Orice perioadă de repaus luată în compensaţie pentru reducerea unei perioade de
repaus săptămânal trebuie alipită unei alte perioade de repaus de cel puţin nouă ore.
(8) În cazul în care un conducător solicită acest lucru, perioadele de repaus zilnic şi
perioadele de repaus săptămânal reduse departe de baza de staţionare a vehiculului pot fi
efectuate la bordul vehiculului, cu condiţia ca acesta să fie dotat cu cabină de dormit
corespunzătoare şi să fie în staţionare.
(9) O perioadă de repaus săptămânal care începe pe parcursul unei săptămâni şi se
continuă în săptămâna următoare poate fi alipită oricăreia dintre aceste săptămâni, dar nu
amândurora.
Articolul 9
(1) Prin derogare de la articolul 8, atunci când un conducător auto însoţeşte un vehicul
transportat cu feribotul sau cu trenul şi efectuează în acelaşi timp o perioadă de repaus zilnic
normală, această perioadă poate fi întreruptă de două ori cel mult de alte activităţi a căror
durată nu depăşeşte o oră. Pe parcursul acestei perioade de repaus zilnic normală,
conducătorul are acces la o cuşetă.
(2) Perioada de timp necesară conducătorului pentru a se deplasa la locul de îmbarcare
într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se
întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află nici la locul de reşedinţă a conducătorului,
nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staţionare al conducătorului, nu se
consideră repaus sau pauză, cu excepţia cazului în care conducătorul se află pe un feribot sau
în tren şi are acces la o cuşetă.
(3) Perioada de timp necesară conducătorului ce conduce un vehicul care nu intră în
domeniul de aplicare a prezentului regulament pentru a se deplasa la locul de îmbarcare
într-un vehicul care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se
întoarce din acel loc, atunci când acesta nu se află nici la locul de reşedinţă al conducătorului,
nici la sediul angajatorului unde se află locul normal de staţionare al conducătorului, se
consideră altă muncă.
CAPITOLUL III
RĂSPUNDEREA ÎNTREPRINDERII DE TRANSPORT
Articolul 10
(1) Se interzice întreprinderilor de transport să remunereze conducătorii auto salariaţi sau
care sunt puşi la dispoziţia lor în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri
transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea
remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea
prezentului regulament.
(2) Întreprinderile de transport organizează activitatea conducătorilor menţionaţi la
alineatul (1) astfel încât aceştia să se conformeze Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 şi
capitolului II din prezentul regulament. Întreprinderile de transport dau instrucţiuni
corespunzătoare conducătorilor şi efectuează controale periodice pentru a se asigura de
respectarea Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 şi a capitolului II din prezentul regulament.
(3) O întreprindere de transport este ţinută responsabilă de încălcările comise de către
conducătorii întreprinderii, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui alt stat
membru sau al unei ţări terţe.
Fără a duce atingere dreptului statelor membre de a face întreprinderile de transport
responsabile în totalitate, statele membre pot să asocieze această răspundere cu nerespectarea
de către întreprinderi a alineatelor (1) şi (2). Statele membre pot lua în considerare orice
dovadă care stabileşte că întreprinderea de transport nu poate fi în mod rezonabil ţinută
responsabilă de încălcarea comisă.
(4) Întreprinderile, exportatorii, expeditorii, operatorii din turism, furnizorii principali de
transport, subcontractanţii şi agenţii care utilizează conducători auto se asigură ca orarele de
transport convenite prin contract să fie conforme cu prezentul regulament.
(5) (a) Orice întreprindere de transport care foloseşte vehicule prevăzute cu un aparat de
înregistrare în conformitate cu anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 şi care
intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament:
(i) se asigură ca toate informaţiile să fie periodic descărcate prin unitatea de la bord
şi cardul conducătorului astfel cum a solicitat statul membru şi ca informaţiile
relevante să fie descărcate mai frecvent astfel încât toate activităţile efectuate de
sau pentru această întreprindere să fie descărcate;
(ii) se asigură ca toate informaţiile descărcate prin unitatea de la bord şi cardul
conducătorului să fie păstrate cel puţin douăsprezece luni după înregistrare şi ca
în cazul în care un agent de control le-ar solicita, aceste informaţii să poată fi
consultate, direct sau la distanţă, în localurile întreprinderii.
(b) În sensul prezentului alineat, termenul „descărcate” se interpretează în conformitate cu
definiţia de la capitolul I litera (s) de la anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.
(c) Frecvenţa maximă cu care se descarcă informaţiile relevante în conformitate cu litera
(a) (i) se stabileşte de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 24 alineatul (2).
CAPITOLUL IV
DEROGĂRI
Articolul 11
Fiecare stat membru poate, în cazul transporturilor rutiere efectuate în întregime pe teritoriul
său, să prevadă durate minime mai lungi pentru pauze şi perioadele de repaus sau durate de
condus mai scurte decât cele prevăzute la articolele 6-9. În acest caz, statele membre ţin
seama de contractele colective sau de alte acorduri între partenerii sociali respectivi. Cu toate
acestea, prezentul regulament rămâne aplicabil pentru conducătorii care efectuează operaţiuni
de transport internaţional.
Articolul 12
Pentru a da posibilitatea vehiculului să ajungă la un loc de oprire corespunzător, conducătorul
auto poate deroga de la articolele 6-9 în măsura necesară pentru a se garanta siguranţa
persoanelor, a vehiculului sau a încărcăturii acestuia, cu condiţia de a nu se periclita prin
aceasta siguranţa rutieră. Conducătorul auto trebuie să indice manual natura şi cauza derogării
în foaia de înregistrare sau pe un imprimat scos din aparatul de înregistrare sau în registrul său
de sarcini, până la sosirea la locul de oprire corespunzător.
Articolul 13
(1) Cu condiţia ca acest lucru să nu aducă atingere obiectivelor prevăzute la articolul 1,
fiecare stat membru poate acorda derogări de la articolele 5-9 şi să supună aceste derogări
unor condiţii speciale pe propriul teritoriu sau, cu acordul statului interesat, pe teritoriul unui
alt stat membru, aplicabile transporturilor efectuate cu următoarele vehicule:
(a) vehicule aparţinând autorităţilor publice sau închiriate de a acestea fără conducător
pentru efectuarea de transporturi rutiere care nu concurează cu întreprinderile de
transport particulare;
(b) vehicule utilizate sau închiriate fără conducător de către întreprinderi agricole, horticole,
forestiere, piscicole sau crescătorii, pentru transportul de mărfuri în cadrul activităţii
profesionale specifice pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii;
(c) tractoare agricole sau forestiere utilizate pentru activităţi agricole sau forestiere, pe o
rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii care este proprietara vehiculului, care
îl închiriază sau îl ia în leasing;
(d) vehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă admisibilă nu depăşeşte 7,5
tone, utilizate:
– de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt definiţi la articolul 2 punctul
(13) din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15
decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a
serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului1 pentru
livrarea loturilor în cadrul serviciului universal sau
– pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al maşinilor care sunt
destinate conducătorului auto în exercitarea profesiei sale.
1 JO L 15, 21.1.1998, p. 14, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr.
1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
Aceste vehicule nu trebuie să fie utilizate decât pe o rază de 50 km de la sediul
întreprinderii şi cu condiţia ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea
de conducere a vehiculului;
(e) vehicule care circulă exclusiv pe insule a căror suprafaţă nu depăşeşte 2 300 kilometri
pătraţi şi care nu sunt legate de restul teritoriului naţional de un pod, vad sau tunel
deschis circulaţiei autovehiculelor;
(f) vehicule utilizate pentru transportul de mărfuri pe o rază de 50 km de la sediul
întreprinderii, propulsate de gaze naturale, gaze lichefiate sau de electricitate, a căror
masă maximă autorizată, inclusiv greutatea remorcilor sau a semiremorcilor, nu
depăşeşte 7,5 tone;
(g) vehicule utilizate pentru cursurile de şcoală auto şi examenele de conducere în vederea
obţinerii unui permis de conducere sau a unui certificat profesional, cu condiţia ca
acestea să nu fie utilizate pentru transportul de mărfuri sau de călători în scopuri
comerciale;
(h) vehicule utilizate de serviciile de canalizare, protecţie împotriva inundaţiilor, apă, gaze
şi electricitate, de serviciile de întreţinere şi control al drumurilor principale, colectare şi
depozitare a deşeurilor menajere, de serviciile de telegraf şi telefon, pentru transmisiuni
de radio şi televiziune şi pentru detectarea emiţătorilor sau a receptorilor de radio sau
televiziune;
(i) vehicule care au 10-17 locuri destinate exclusiv transportului de călători în scopuri
necomerciale;
(j) vehicule pentru transportul echipamentelor de circ sau pentru parcuri de distracţii;
(k) vehicule de proiect mobil special echipate, destinate în primul rând să fie utilizate în
scopuri didactice atunci când staţionează;
(l) vehicule utilizate pentru colectarea laptelui de la ferme şi pentru returnarea la ferme a
bidoanelor de lapte sau a produselor lactate destinate hrănirii animalelor;
(m) vehicule specializate pentru transportul de bani şi/sau de obiecte de valoare;
(n) vehicule utilizate pentru transportul de deşeuri de origine animală sau carcase care nu
sunt destinate consumului uman;
(o) vehicule utilizate exclusiv pe uscat în instalaţii de platforme precum porturile, porturile
intermodale de transbordare şi terminalele feroviare;
(p) vehicule utilizate pentru transportul de animale vii de la ferme la pieţele locale şi
viceversa sau de la pieţe la abatoarele locale pe o rază de cel mult 50 km.
(2) Statele membre informează Comisia cu privire la derogările acordate în temeiul
alineatului (1) şi Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.
(3) Cu condiţia să nu se aducă atingere obiectivelor prevăzute la articolul 1 şi să se asigure o
protecţie corespunzătoare pentru conducătorii auto, un stat membru poate acorda pe teritoriul
său, după aprobarea de către Comisie, derogări minore de la aplicarea prezentului regulament
pentru vehiculele utilizate în zone prestabilite în care densitatea populaţiei nu depăşeşte cinci
locuitori pe kilometrul pătrat, în următoarele situaţii:
– serviciile naţionale regulate de transport de călători ale căror orare sunt confirmate de
către autorităţi (în acest caz, se autorizează numai derogările referitoare la pauze) şi
– operaţiunile naţionale de transport rutier de mărfuri în contul propriu sau în contul
altcuiva care nu au niciun impact asupra pieţei interne şi sunt necesare pentru
menţinerea anumitor sectoare de activitate pe teritoriul respectiv, atunci când
dispoziţiile derogatorii ale prezentului regulament impun o rază maximă de 100 km.
Transportul rutier efectuat în cadrul acestor derogări poate include o deplasare către o regiune
în care densitatea populaţiei este de cinci locuitori sau mai mult pe kilometrul pătrat, dar
numai pentru a începe sau a termina traseul. Natura şi domeniul de aplicare a acestor derogări
trebuie să fie proporţionale.
Articolul 14
(1) Statele membre pot acorda, după autorizarea de către Comisie, derogări de la aplicarea
articolelor 6-9 pentru operaţiuni de transport în situaţii excepţionale, cu condiţia ca aceste
derogări să nu aducă atingere obiectivelor prevăzute la articolul 1.
(2) În cazuri de urgenţă, statele membre pot acorda o derogare temporară pe o perioadă de
maximum treizeci de zile, care se notifică de îndată Comisiei.
(3) Comisia notifică celorlalte state membre orice derogare acordată în temeiul prezentului
articol.
Articolul 15
Statele membre se asigură ca toţi conducătorii vehiculelor prevăzute la articolul 3 litera (a) să
fie supuşi normelor naţionale care asigură o protecţie corespunzătoare în ceea ce priveşte
duratele de condus permise şi pauzele şi perioadele de repaus obligatorii.
CAPITOLUL V
PROCEDURI DE CONTROL ŞI SANCŢIUNI
Articolul 16
(1) În cazul în care vehiculele nu au fost echipate cu un aparat de înregistrare în conformitate
cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, se aplică alineatele (2) şi (3) de la prezentul articol:
(a) serviciilor regulate naţionale de transport călători şi
(b) serviciilor regulate internaţionale de transport călători, ale căror capete de traseu se
găsesc la o distanţă de până la cincizeci de km în linie dreaptă de la frontiera dintre două
state membre şi al căror traseu nu depăşeşte o sută de km.
(2) Întreprinderea de transport stabileşte un orar şi un tabel de serviciu care indică, pentru
fiecare conducător auto, numele, locul de muncă de bază al acestuia şi orarul fixat în prealabil
pentru diferitele perioade de condus, celelalte activităţi, pauzele şi perioadele de
disponibilitate.
Fiecare conducător auto angajat într-un serviciu prevăzut la alineatul (1) poartă asupra sa un
extras din tabelul de serviciu şi o copie a orarului de serviciu.
(3) Tabelul de serviciu:
(a) conţine toate informaţiile indicate la alineatul (2) pentru o perioadă precedentă de cel
puţin douăzeci şi opt de zile; aceste informaţii sunt actualizate la intervale periodice a
căror durată nu depăşeşte o lună;
(b) este semnat de către conducătorul întreprinderii de transport sau de o persoană
autorizată să-l reprezinte;
(c) este păstrat de întreprinderea de transport timp de un an de la data expirării perioadei
acoperite. Întreprinderea de transport dă un extras din tabel conducătorilor auto
interesaţi, la cererea acestora, şi
(d) este prezentat şi înmânat unui agent de control împuternicit care-l solicită.
Articolul 17
(1) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, printr-un formular tip stabilit de
Decizia 93/173/CEE1, informaţiile necesare pentru a-i permite să elaboreze, din doi în doi ani,
un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament şi a Regulamentului (CEE) nr.
3821/85 şi cu privire la evoluţia situaţiei în domeniile respective.
(2) Aceste informaţii trebuie să parvină Comisiei până la data de 30 septembrie din anul
următor expirării perioadei de doi ani la care se referă raportul.
(3) Raportul informează, de asemenea, cu privire la folosirea derogărilor prevăzute la articolul
13.
(4) Comisia transmite raportul Parlamentului European şi Consiliului în termen de 13 luni de
la expirarea perioadei de doi ani la care se referă raportul.
Articolul 18
Statele membre adoptă măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament.
Articolul 19
(1) Statele membre stabilesc normele referitoare la sancţiunile pentru încălcarea prezentului
regulament şi a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 şi iau toate măsurile necesare pentru a se
asigura de aplicarea acestora. Aceste sancţiuni trebuie să fie efective, proporţionale, disuasive
şi nediscriminatorii. Nicio încălcare a prezentului regulament sau a Regulamentului (CEE) nr.
3821/85 nu atrage mai mult de o sancţiune sau de o procedură. Comisiei îi sunt comunicate de
către statele membre aceste măsuri, precum şi regimul de sancţiuni până la data prevăzută la
articolul 29 paragraful al doilea. Comisia informează statele membre în consecinţă.
1 JO L 72, 25.3.1993, p. 33.
(2) Orice stat membru permite autorităţilor competente să aplice o sancţiune unei întreprinderi
şi/sau unui conducător auto pentru o încălcare a prezentului regulament constatată pe teritoriul
său şi care nu a fost deja sancţionată, chiar dacă acea încălcare a fost comisă pe teritoriul unui
alt stat membru sau al unei ţări terţe.
În mod excepţional, atunci când se constată o încălcare:
– care nu a fost comisă pe teritoriul statului membru respectiv şi
– care a fost comisă de o întreprindere stabilită sau de un conducător al cărui loc de
muncă se află într-un alt stat membru sau ţară terţă,
un stat membru poate, până la 1 ianuarie 2009, în loc să impună o sancţiune, să notifice
faptele constitutive ale încălcării autorităţii competente a statului membru sau a ţării terţe în
care este stabilită întreprinderea sau în care îşi are conducătorul locul de muncă.
(3) Atunci când un stat membru deschide o procedură sau aplică o sancţiune pentru o anumită
încălcare, el îi furnizează conducătorului dovada scrisă corespunzătoare.
(4) Statele membre se asigură că un sistem de sancţiuni proporţionat, care poate include
sancţiuni financiare, este aplicat în caz de încălcare a prezentului regulament sau a
Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 de către întreprinderi sau expeditori asociaţi, exportatori,
operatori din turism, furnizori principali de transport, subcontractanţi şi agenţii care utilizează
conducători auto care le sunt asociaţi.
Articolul 20
(1) Conducătorul păstrează dovezile furnizate de către un stat membru cu privire la o
sancţiune sau la deschiderea unei proceduri până în momentul în care aceeaşi încălcare a
prezentului regulament nu poate să mai atragă o a doua procedură sau o a doua sancţiune în
conformitate cu prezentul regulament.
(2) Conducătorul prezintă dovada prevăzută la alineatul (1) la cerere.
(3) Un conducător care lucrează pentru mai multe întreprinderi de transport sau care este la
dispoziţia mai multor întreprinderi de transport prezintă informaţii suficiente fiecăreia dintre
aceste întreprinderi pentru a se conforma capitolului II.
Articolul 21
Pentru a rezolva cazurile în care un stat membru consideră că s-a comis o încălcare a
prezentului regulament, care este în mod evident de natură să compromită siguranţa rutieră,
acesta poate împuternici autoritatea competentă să procedeze la imobilizarea vehiculului
respectiv până când se remediază cauza încălcării. Statele membre îl pot obliga pe conducător
să ia o perioadă zilnică de repaus. De asemenea, după caz, statele membre pot să procedeze la
retragerea, suspendarea şi aplicarea de restricţii în ceea ce priveşte licenţa întreprinderii, în
cazul în care întreprinderea în cauză este stabilită în statul membru respectiv, sau să procedeze
la retragerea, suspendarea şi aplicarea de restricţii în ceea ce priveşte permisul de conducere al
conducătorului auto. Comisia elaborează în conformitate cu procedura de la articolul 24
alineatul (2) orientări cu scopul de a promova aplicarea armonizată a dispoziţiilor prezentului
articol.
Articolul 22
(1) Statele membre îşi acordă reciproc asistenţă în vederea aplicării prezentului regulament şi
a verificării respectării acestuia.
(2) Autorităţile competente din statele membre îşi comunică periodic toate informaţiile
disponibile privind:
(a) încălcările normelor din capitolul II comise de către persoanele nerezidente şi orice
sancţiuni aplicate pentru astfel de încălcări;
(b) sancţiunile aplicate de către un stat membru rezidenţilor săi pentru astfel de încălcări
comise în alte state membre.
(3) Fiecare stat membru trimite periodic Comisiei informaţiile relevante cu privire la
interpretarea şi aplicarea la nivel naţional a dispoziţiilor prezentului regulament, iar Comisia
le trimite celorlalte state membre în format electronic.
(4) Comisia facilitează dialogul între statele membre cu privire la interpretarea şi aplicarea la
nivel naţional a prezentului regulament prin intermediul comitetului prevăzut la articolul 24
alineatul (1).
Articolul 23
Comunitatea iniţiază cu ţările terţe negocieri care s-ar dovedi necesare pentru aplicarea
prezentului regulament.
Articolul 24
(1) Comisia este asistată de un comitet înfiinţat în temeiul articolului 18 alineatul (1) din
Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.
(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia
1999/468/CE, în conformitate cu dispoziţiile articolului 8 din această decizie.
(3) Comisia îşi stabileşte regulamentul de procedură.
Articolul 25
(1) La cererea unui stat membru sau din proprie iniţiativă, Comisia:
(a) examinează cazurile în care apar diferenţe în aplicarea şi verificarea respectării
dispoziţiilor prezentului regulament, în special în ceea ce priveşte durata de condus,
pauzele şi perioadele de repaus;
(b) clarifică dispoziţiile prezentului regulament pentru a promova o abordare comună.
(2) În cazurile speciale prevăzute la alineatul (1), Comisia adoptă o decizie privind abordarea
recomandată în conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2). Comisia
comunică decizia sa Parlamentului European, Consiliului şi statelor membre.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 26
Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se modifică după cum urmează:
(1) Articolul 2 se înlocuieşte cu următorul text:
„Articolul 2
În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile prevăzute la articolul 4 din
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15
martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul
transporturilor rutiere şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr.
2135/98 ale Consiliului*.
_________
* JO L 102, 11.4.2006, p. 1”;
(2) La articolul 3, alineatele (1), (2) şi (3) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1) Aparatul de înregistrare se instalează şi se foloseşte la bordul vehiculelor
înmatriculate în statele membre care le folosesc pentru transportul rutier de călători sau
mărfuri, cu excepţia vehiculelor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr.
561/2006. Vehiculele menţionate la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
561/2006 şi vehiculele care erau excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului
(CEE) nr. 3820/85, dar care nu mai sunt excluse în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 561/2006, se pot conforma acestei obligaţii până la 31 decembrie 2007.
(2) Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului regulament vehiculele
menţionate la articolul 13 alineatele (1) şi (3) din Regulamentul (CEE) nr. 561/2006.
(3) Statele membre, după autorizarea din partea Comisiei, pot excepta de la aplicarea
prezentului regulament vehiculele folosite pentru operaţiunile de transport prevăzute la
articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 561/2006.”
(3) La articolul 14, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Întreprinderea păstrează, în ordine cronologică şi într-o formă lizibilă, foile de
înregistrare, precum şi imprimatele scoase de fiecare dată când acestea se prezintă în
conformitate cu articolul 15 alineatul (1), timp de cel puţin un an după ce au fost
folosite şi pune la dispoziţia conducătorilor interesaţi o copie, la cererea acestora. De
asemenea, întreprinderea pune la dispoziţia conducătorilor interesaţi, la cererea acestora,
o copie a informaţiilor descărcate de pe cardul conducătorilor, precum şi versiunile
imprimate ale acestor copii. Foile de înregistrare, imprimatele scoase şi informaţiile
descărcate se prezintă sau se înmânează inspectorului autorizat, la cerere.”
(4) Articolul 15 se modifică după cum urmează:
– la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

* JO L 80, 23.3.2002, p. 35”;
– alineatul (4) se elimină;
– alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:
„(7) (a) Atunci când conducătorul auto conduce un vehicul echipat cu un aparat de
înregistrare în conformitate cu anexa I, acesta trebuie să fie în măsură să prezinte,
la cererea unui inspector de control:
(i) foile de înregistrare din săptămâna în curs şi cele pe care le-a utilizat pe
parcursul celor 15 zile precedente;
(ii) cardul de conducător în cazul în care este titularul unui asemenea card şi
(iii) orice informaţie introdusă manual şi orice imprimat scos în timpul
săptămânii în curs şi în timpul celor cincisprezece zile precedente, în
conformitate cu prezentul regulament şi cu Regulamentul (CE) nr.
561/2006.
Cu toate acestea, după 1 ianuarie 2008, duratele prevăzute la punctele (i) şi (iii) se
referă la ziua în curs şi la o perioadă precedentă de douăzeci şi opt de zile.
(b) Atunci când conducătorul conduce un vehicul echipat cu un aparat de
înregistrare în conformitate cu anexa I B, acesta trebuie să fie în măsură să
prezinte, la cererea unui inspector de control:
(i) cardul de conducător al cărui titular este;
(ii) orice informaţie introdusă manual şi orice imprimat scos în timpul
săptămânii în curs şi în timpul celor cincisprezece zile precedente, în
conformitate cu prezentul regulament şi cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006
şi
(iii) foile de înregistrare corespunzătoare aceleiaşi perioade precum cea
prevăzută la punctul (ii), în cazul în care acesta ar fi condus, pe parcursul
acestei perioade, un vehicul echipat cu un aparat de înregistrare în
conformitate cu anexa I.
Cu toate acestea, după 1 ianuarie 2008, duratele prevăzute la punctul (ii) se referă
la ziua în curs şi la o perioadă precedentă de douăzeci şi opt de zile de zile.
(c) Un inspector de control autorizat poate verifica respectarea Regulamentului
(CE) nr. 561/2006 prin analizarea foilor de înregistrare, a datelor afişate sau
imprimate care au fost înregistrate de aparatul de înregistrare sau de cardul
conducătorului sau, în lipsa acestora, prin analizarea oricărui document justificativ
care dovedeşte nerespectarea dispoziţiilor, precum cele prevăzute la articolul 16
alineatele (2) şi (3).”
Articolul 27
Regulamentul (CEE) nr. 2135/98 se modifică după cum urmează:
(1) La articolul 2, alineatul (1) litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:
„(1) a) Din a douăzeci şi una zi de la data publicării Regulamentului (CE) nr. 561/2006
al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea
anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere şi de
modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului*,
vehiculele puse în circulaţie pentru prima dată sunt echipate cu un aparat de înregistrare
în conformitate cu dispoziţiile din anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.
________
* JO L 102, 11.4.2006, p. 1”;
(2) La articolul 2, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
„(2). Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a putea elibera cardurile de
conducător până în a douăzeci şi una zi de la data publicării Regulamentului (CE) nr.
561/2006.”
Articolul 28
Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se abrogă şi se înlocuieşte cu prezentul regulament.
Cu toate acestea, articolul 5 alineatele (1), (2) şi (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se
aplică în continuare până la datele stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Directiva
2003/59/CE.
Articolul 29
Prezentul regulament intră în vigoare la 11 aprilie 2007, cu excepţia articolului 10 alineatul
(5), a articolului 26 alineatele (3) şi (4) şi a articolului 27, care intră în vigoare la 1 mai 2006.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 15 martie 2006.
Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Preşedintele Preşedintele
J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER
DECLARAŢIE
Comisia şi statele membre fac toate eforturile pentru a se asigura că, în termen de doi ani de la
data intrării în vigoare a prezentului regulament, dispoziţiile AETR se armonizează cu cele ale
prezentului regulament. În cazul în care acest lucru nu se realizează în termenul stabilit,
Comisia propune măsuri corespunzătoare pentru a remedia situaţia.